Με τιμές χαμηλότερες από τις κανονικές μας χρεώσεις

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Στη Lexicon παρέχουμε από το 1991 μεταφράσεις υψηλής αλλά και σταθερής ποιότητας. Στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε τις μεταφραστικές ανάγκες των πελατών μας για απαιτητικά, κυρίως, κείμενα, εφαρμόζοντας μια σειρά αυστηρά τυποποιημένων διαδικασιών και σταδίων, όπως υπαγορεύουν τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 17100:2015. 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, η εφαρμογή πολλαπλών σταδίων ποιοτικού ελέγχου δεν είναι απαραίτητη. Οι περιπτώσεις αυτές μπορεί να αφορούν κείμενα που προορίζονται για εσωτερική χρήση και η μετάφρασή τους αποκλειστικό στόχο έχει την απλή κατανόηση του νοήματος του πρωτότυπου κειμένου. Επίσης, μπορεί να αφορούν κείμενα που ο πελάτης επιλέγει να επιμεληθεί ο ίδιος προσωπικά, για λόγους μειωμένου προϋπολογισμού ή εξειδικευμένης ορολογίας. Η διαφορετική μεθοδολογία στην εκτέλεση των μεταφράσεων και η εξάλειψη ορισμένων σταδίων ελέγχου συνεπάγονται, όπως είναι φυσικό, μείωση του κόστους παραγωγής. 

 

Ανταποκρινόμενη στις ειδικές αυτές ανάγκες, η Lexicon προσφέρει την υπηρεσία επιμέλειας μηχανικής μετάφρασης (Post Editing of Machine Translation), με τιμές χαμηλότερες από τις κανονικές μας χρεώσεις. 

Τι είναι η μηχανική μετάφραση και πώς γίνεται η επιμέλειά της

1ο βήμα: Μεταφράζουμε το κείμενο χρησιμοποιώντας ειδικά προγράμματα μηχανικής μετάφρασης. Το κείμενο μεταφράζεται αυτόματα, χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικών λογισμικών. Το αποτέλεσμα αυτής της μετάφρασης αρκεί για να δώσει μόνο τη γενική ιδέα του κειμένου. Απέχει κατά πολύ από μια άρτια μετάφραση, καθώς συχνά περιέχει λάθη μετάφρασης, κατά λέξη αποδόσεις και γραμματικές και συντακτικές αστοχίες. 

2ο βήμα: Το μεταφρασμένο κείμενο ανατίθεται σε επαγγελματία μεταφραστή, ο οποίος αναλαμβάνει την επιμέλειά του. Το κείμενο αποκτά μεγαλύτερη συντακτική συνοχή, γραμματική ορθότητα και ορθογραφική ακρίβεια, όχι όμως απαραιτήτως την υφολογική και ορολογική αρτιότητα που θα είχε αν είχε εκτελεστεί εξαρχής από επαγγελματίες μεταφραστές και είχαν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες και οι κανόνες που ορίζει η μεταφραστική επιστήμη.

Πόσα χρήματα και χρόνο εξοικονομείτε

Η υπηρεσία επιμέλειας μηχανικής μετάφρασης προσφέρεται σε επίπεδα τιμών 50% χαμηλότερα από τις κανονικές μας χρεώσεις

Οι μεταφράσεις που γίνονται με την υπηρεσία «επιμέλεια μηχανικής μετάφρασης» έχουν τουλάχιστον 30% συντομότερους χρόνους παράδοσης από τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας

Περιορισμοί 

Η υπηρεσία δεν εφαρμόζεται για όλα τα είδη κειμένων ή μορφότυπους αρχείων

Στην παρούσα φάση αφορά μεταφράσεις για το γλωσσικό συνδυασμό Αγγλικά → Ελληνικά

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να ενημερωθείτε αν το κείμενό σας μπορεί να μεταφραστεί με την υπηρεσία επιμέλειας μηχανικής μετάφρασης απευθυνθείτε στο Τμήμα Μετάφρασης (translation@lexicon.com.gr , τηλ. 2310 478280, εσωτ. 2) 

Παραδείγματα:

Πρωτότυπο 

As reported in 2007, a wide-range independent assessment process aiming to support our endeavours for continuous improvement led to an A+ assurance level, according to GRI (G3, 2006). We continued more intensively in 2008 to review our management systems, policies and practices. In line with this, we launched a new, innovative effort, organising the 1st Multi-Stakeholders’ Forum in Greece, engaging in a proactive process of dialogue with key stakeholders and enhancing more transparency, trust and even consensus building on key issues. In this Report, the outcomes of this process are highlighted so as to present how we accomplish to eliminate our footprint or else “do more good”. 

 

Μηχανική μετάφραση

Όπως αναφέρθηκε, το 2007, ένα ευρύ φάσμα ανεξάρτητη διαδικασία αξιολόγησης με στόχο να υποστηρίξει τις προσπάθειές μας για συνεχή βελτίωση οδήγησε σε Α + διαβεβαίωση επίπεδο, σύμφωνα με την GRI (G3, 2006). Θα συνεχιστεί πιο εντατικά το 2008 η διαδικασία αναθεώρησης των συστημάτων διαχείρισης, οι πολιτικές και πρακτικές. Σύμφωνα με αυτό, ξεκινήσαμε ένα νέο, καινοτόμο προσπάθεια, τη διοργάνωση της 1ης πολυμερούς forum στην Ελλάδα, συμμετέχουν σε μια προληπτική διαδικασία διαλόγου με τους βασικούς ενδιαφερόμενους και την ενίσχυση της διαφάνειας, της εμπιστοσύνης και της συναίνεσης, ακόμη και σε βασικά θέματα. Σε αυτή την έκθεση, τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, επισημαίνονται έτσι ώστε να παρουσιάσει με ποιο τρόπο θα καταφέρει να εξαλείψει μας αποτύπωμα ή αλλιώς "κάνει πιο καλή". 

 

Επιμελημένη μηχανική μετάφραση

Όπως αναφέρθηκε το 2007, μια ευρέως φάσματος ανεξάρτητη διαδικασία αξιολόγησης με στόχο να υποστηρίξει τις προσπάθειές μας για συνεχή βελτίωση οδήγησε σε επίπεδο διασφάλισης Α+, σύμφωνα με την GRI (G3, 2006). Το 2008 συνεχίστηκε η διαδικασία αναθεώρησης των συστημάτων διαχείρισης, των πολιτικών και των πρακτικών μας. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκινήσαμε μια νέα, καινοτόμο προσπάθεια, τη διοργάνωση του 1ου Πολυμερούς Forum στην Ελλάδα, καλώντας σε μια προορατική διαδικασία διαλόγου τους βασικούς ενδιαφερόμενους και ενισχύοντας τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη και τη συναίνεση, ακόμη και σε βασικά θέματα. Σε αυτή την έκθεση, επισημαίνονται τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε με ποιο τρόπο καταφέρνουμε να εξαλείψουμε το αποτύπωμά μας, δηλαδή να κάνουμε μεγαλύτερο καλό. 

 

Μετάφραση εξαρχής από επαγγελματία μεταφραστή

Όπως αναφέρθηκε στον Απολογισμό του 2007, χάρη στην ευρεία, ανεξάρτητη διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθήσαμε στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για συνεχή βελτίωση, λάβαμε αξιολόγηση Α+ σύμφωνα με το πρότυπο GRI (G3, 2006). Το 2008, η διαδικασία αναθεώρησης των συστημάτων διαχείρισης, των πολιτικών και των πρακτικών μας συνεχίστηκε με ακόμη εντονότερους ρυθμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκινήσαμε μια νέα, καινοτόμο προσπάθεια, τη διοργάνωση του 1ου φόρουμ ενδιαφερόμενων πολιτών στην Ελλάδα (Stakeholders’ Forum), καλώντας τους βασικούς ενδιαφερόμενους σε μια ενεργητική διαδικασία διαλόγου και ενισχύοντας τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη αλλά και τη συναίνεση σε καίρια ζητήματα. Στον παρόντα Απολογισμό επισημαίνονται τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, που καταδεικνύουν τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνουμε να εξαλείψουμε το αποτύπωμά μας και γενικότερα να ωφελήσουμε την κοινωνία.